Brexit and Its Impact on the US Stock Market
QIAO Kenan · LIU Zhengyang · HUANG Bai · SUN Yuying · WANG Shouyang
系统科学与复杂性 . 2021, (3): 1044 -1062 .  DOI: 10.1007/s11424-020-9174-0